موافقت نامه

حقوق حریم خصوصی شما

"مسافرز" ، اپلیکیشن ارائه خدمات ارزی در جهت سهولت مسافرین داخلی و خارجی می باشد. این اپلیکیشن از طریق بستر صرافان مجاز کشور به ارائه خـــدمات می پردازد. این اپلیکیشن تنها به ارائه خدمات بازاریابی عملیــات صــــرافی منتهی می‌شود و تمامی عملیـات بـــانکی، ارزی و اطلاعات مشتری توسط صـــــرافان مجاز بانــــک مـــرکـزی جمهوی اسلامی ایرانی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. تمامی عملیات خرید ، فـــروش و انتقال ارزی تنهـــا در محـل صرافی انجام می‌پذیرد و در صورت هرگـــــونه قصـــــور از این مـــورد بر عهده صــــرافی می‌باشد و تیم توسعه اپلیکیشن "مســــــافرز" هــــــیچ مســئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. تمــــامی پـــول‌های پرداختی از سوی کــــاربران مســتقیم به حســـاب صــرافان مجــاز طــرف قرارداد واریز شده و هیچگونه پرداختی درون برنامه‌ای به حساب نـرم افزار مســــافرز پرداخت نمی‌شود. تمامی فعالیت‌هـــای داخــل برنامه مطابق آخــرین قـــوانین موجود در بانـــک مــرکزی جمهــــوری اسلامی ایران بوده و تمــــامی فعالیت‌های کاربران مطــابق قوانین موجود ثبت و ضبط می‌گردد. مسئولیت نگهداری و عدم افشای اطلاعات بر عـهده تیم توسعه مسافرز می‌باشد.